X
X
Back to the top
X

Geïnteresseerd? Vraag de gratis 3 dagen trainen pas dan aan!

Wil jij RAF Sport geheel vrijblijvend 3x gratis uitproberen?
klik op onderstaand knop, en vul je gegevens daar dan in. Je ontvangt een gratis strippenkaart ter waarde van € 30,- via de mail.
De 3 trainingen zijn een maand geldig en worden automatisch 
beëindigd.

X

Algemene Voorwaarden RAF Sport Lelystad

De algemene voorwaarden van RAF Sport Lelystad

RAF-Sport-maps

Op alle door RAF Sport gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Iedere sporter (hierna te noemen: lid) is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van RAF Sport. Met een lid bedoelen wij een individu welke een getekende overeenkomst is aangegaan met RAF Sport.  RAF Sport is gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer: 63395517

1/22. Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van RAF Sport. RAF Sport is gerechtigd de op de pakketten van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren kan het lid het pakket beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging aan de balie van RAF Sport dient voor de ingangsdatum van de wijziging te geschieden.

2/22. Basispakketten

Het lid gaat het aangeschafte basispakket aan voor de duur welke het lid van tevoren heeft afgesproken. Deze gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Het pakket is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van RAF Sport worden overgedragen. Indien er bij het basispakket een kickstart pakket wordt afgesloten, welke in beginsel verplicht is, heeft het lid recht op een proefperiode.

3/22. Kickstart Pakket

Om de juiste begeleiding te kunnen garanderen, is het afnemen van een kickstart pakket bij het afnemen van een basispakket verplicht. Het Kickstart pakket geeft recht op een intake, voedingsadvies, 2 Personal Training sessies en na 4 weken een evaluatiemoment. De diensten afgenomen in het kickstart pakket zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar op een ander individu. Het kickstart pakket heeft een geldigheidsduur van 2 maanden en is éénmalig per persoon aan te schaffen.

4/22. Proefperiode

Indien het lid een kickstart pakket heeft afgesloten, heeft het lid bij RAF Sport een proefperiode van 2 of 3 maanden (afhankelijk van het gekozen basispakket). Deze proefperiode is de minimum duur van uw pakket. Tijdens deze proefperiode kan het lid wanneer het trainen bij RAF Sport om welke reden dan ook niet bevalt, het pakket met de minimale periode van de proefperiode, kosteloos ontbinden met inachtneming van de regels van punt 9: Beëindiging pakket.

Ter illustratie: Het lid heeft een pakket van 12 maanden gekozen met een proefperiode van 2 maanden. Het pakket is voor minimaal 2 maanden aangeschaft. Binnen deze twee maanden is het pakket nog opzegbaar met inachtneming van de algemene voorwaarden. Na deze twee maanden loopt dit pakket nog door voor een minimale periode van 10 maanden.

5/22. Sportcoaching Module

Op het moment dat het lid een sportcoaching module heeft aangeschaft, heeft het lid recht op één evaluatiemoment per maand. Hierbij worden de resultaten bijgehouden en er zal een nieuw persoonlijk schema worden opgesteld. RAF Sport doet zijn best om het lid erop te attenderen dat het weer tijd is voor een evaluatiemoment, echter ligt de verantwoordelijkheid van het maken van de afspraken met de trainers bij het lid zelf. Het afsluiten van de sportcoaching module wordt voor onbepaalde tijd, tenminste voor 1 kalendermaand, aangegaan. Het sportcoaching pakket kan maandelijks in en uit geschakeld worden via de app van RAF Sport en aan de balie (per kalendermaand).

6/22 Voedingscoaching Module

Op het moment dat het lid een voedingscoaching module heeft aangeschaft, heeft het lid recht op vier voedingsconsulten per maand. Bij ieder voedingsconsult ontvangt het lid een voedingsschema en boodschappenlijst en zal het lid worden gewogen om het resultaat bij te houden. RAF Sport doet zijn best om het lid erop te attenderen dat het weer tijd is voor een voedingsconsult, echter ligt de verantwoordelijkheid van het maken van de afspraken met de trainers bij het lid zelf. Het afsluiten van de voedingscoaching module wordt voor onbepaalde tijd, tenminste voor 1 kalendermaand, aangegaan. Het sportcoaching pakket kan maandelijks in en uit geschakeld worden via de app van RAF Sport en aan de balie (per kalendermaand).

7/22. Pakketkosten

Bij contante betaling of overboeking dient de gehele pakket-periode vooruit te worden betaald. Indien het pakket wordt verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen na het begin van de periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de pakketkosten door middel van automatische incasso plaats vindt, zal deze tussen de 24steen 29ste van de maand vooraf worden uitgevoerd. Het lid dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Wanneer een incasso wordt gestorneerd zal RAF Sport uiterlijk 10 dagen na de storneren opnieuw proberen het verschuldigde bedrag te incasseren. Indien dit nogmaals niet lukt dan is RAF Sport gerechtigd een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het pakket verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan RAF Sport te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. RAF Sport is ten alle tijden gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

8/22. Privacy

Persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies,  informatievoorziening over nieuwe producten en diensten. Deze gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder persoonlijke toestemming. Meer informatie over onze privacy policy, kunt u hier vinden.

9/22. Beëindiging Pakket

Indien het pakket niet minstens één kalendermaand voor de einddatum bij RAF Sport is opgezegd, wordt het pakket na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen van het basispakket (lidmaatschap) dient minstens op dezelfde wijze te geschieden zoals deze is aangegaan. Dit betekent dat de opzegging in persoon (net zoals de inschrijving) aan de balie van RAF Sport dient te geschieden. Het lid ontvangt hierover een getekende opzegbevestiging.

10/22. Ziekte, blessures en/of vakantie

In geval van een langdurige blessure of letsel of andere reden waardoor het lid niet aan fitness, sport en/of bewegen kan/mag deelnemen, kan met toestemming van RAF Sport het Pakket tijdelijk, met een minimum van 1 maand en een maximum van 3 maanden, worden bevroren. Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht worden ingezet.

De einddatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke bevriezing. Voor het bevriezen van het pakket zullen € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

11/22. Openingstijden

RAF Sport is bevoegd om de club te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. RAF Sport is bevoegd de openingstijden van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen. RAF Sport is bevoegd de club voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 72 uur bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van de pakket gelden.

12/22. Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t de persoonlijke situatie van het lid (bijv. Adres- of bankgegevens) dienen direct aan RAF Sport te worden doorgegeven. Bij het niet tijdig doorgeven van deze wijzigingen en wanneer RAF Sport kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen dan zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

13/22. Aansprakelijkheid

RAF Sport, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAF Sport.

RAF Sport, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAF Sport of zijn leidinggevenden. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij RAF Sport, is geheel voor eigen risico van het lid. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Ieder lid of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van RAF Sport aangerichte schade.

14/22. RAF Sport huisreglement

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen bij RAF Sport, rekening houdend met de geldende huisregels. RAF Sport kan ten alle tijden de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. In de sportruimtes dient het lid ten alle tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten. Het lid dient zich te houden aan de door RAF Sport gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is RAF Sport gerechtigd u de toegang tot de club en/of sportruimte te ontzeggen.

15/22. Deelname aan de training

Om deel te kunnen nemen aan de training, raadt RAF Sport aan om een intake te ondergaan van het Kickstart Pakket. Daarnaast is het raadzaam om bij een arts na te gaan of sport en bewegen veilig voor uw gezondheid is. Bij deelname aan de groepstrainingen dient het lid tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Bij een aanwezigheid van 3 deelnemers of minder is RAF Sport gerechtigd de groepstraining niet door te laten gaan.

16/22. Meenemen van zoon of dochter

Ieder Iid (ouder) is toegestaan de eigen zoon of dochter gratis mee te nemen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De zoon/dochter is minimaal 12 jaar oud;
 • De zoon/dochter is maximaal 17 jaar oud;
 • Het lid (de ouder) heeft tenminste de Intake en de eerste 2 personal training sessies zelfstandig afgenomen van het Kickstart pakket.
 • Het lid traint samen met de zoon/dochter en deelt de desbetreffende apparaten. Het is niet toegestaan de zoon/dochter zonder uw begeleiding in de trainingsruimte toe te laten.
 • Het is de zoon/dochter toegestaan indien de trainer daar toestemming voor heeft gegeven, samen met het lid deel te nemen aan de groepslessen. Daarentegen zal de zoon/dochter altijd op de reservelijst komen te staan. Indien de les vol is, zal er altijd voorrang worden gegeven aan bestaande, betalende leden.
 • RAF Sport is gerechtigd om de toegang van de zoon/dochter te weigeren in geval van ontoelaatbaar of ongewenst gedrag welke storend en/of aanstootgevend is en/of de overige algemene voorwaarden niet worden nageleefd.

17/22. Bartegoed

Ieder lid krijgt bij de aanschaf van het kickstart pakket een bartegoed cadeau van € 5,- (vijf euro).  Dit bartegoed is op te waarderen naar ieder gewenst bedrag en te gebruiken voor alle producten en consumpties die verkrijgbaar zijn in de lounge van RAF Sport. Dit bartegoed is niet terug te vorderen in contanten. Indien het bartegoed in het negatief komt te staan, is RAF Sport gerechtigd om aan het einde van de maand het openstaande bedrag van de bankrekening van het lid te incasseren.

18/22. Overstapservice

Indien het lid bij inschrijving bij RAF Sport nog lid is van een ander sportcentrum, kan gebruik worden gemaakt maken van de overstapservice.

Om gebruik te kunnen maken van de overstapservice gelden de volgende voorwaarden:

 • Het lid heeft bij RAF Sport een pakket gekozen van minimaal 12 maanden;
 • Het lid beëindigd zelf het abonnement bij de huidige sportschool;
 • De overstapservice geldt wanneer u overstapt vanuit een sportschool, die fitness en/of groepslessen aanbiedt (diensten overeenkomstig met het gekozen pakket van RAF Sport);
 • Het lid kan een bewijs van uitschrijving tonen dat bij het voormalige sportcentrum is ontvangen. Dit bewijs staat geregistreerd op naam;
 • Het lid kan door middel van een afschrift aantonen hoeveel er maandelijks is betaald bij de huidige sportschool;
 • Het maandelijkse bedrag van de oude sportschool wordt in mindering gebracht op het gekozen pakket van RAF Sport Lelystad voor de maximum duur van 6 maanden. Indien het maandelijks bedrag van uw oude sportschool hoger is dan het bedrag voor het pakket wat u bij RAF Sport aanschaft, betaald het lid niets bij RAF Sport en wordt dit verschil niet uitgekeerd door RAF Sport;
 • De overstapservice wordt aangeboden met inachtneming dat het lid een pakket van minimaal 12 maanden aanschaft. Mocht het lid bijvoorbeeld in de proefperiode van het geldende pakket besluiten toch niet door te gaan bij RAF Sport Lelystad, dan zal de overstapservice met terugwerkende kracht op het lid worden verhaald.
 • Op het kickstart pakket, sportcoaching module en voedingscoaching modules, is de overstap service niet van toepassing.

 

19/22. Personal RAF Plan (Lifestyle programma)

Het Personal RAF Plan, lifestyle programma, is een programma van tenminste 3 maanden. Het lifestyle programma is een combinatie van een basispakket in de vorm van tenminste 3 maanden inclusief de sportcoaching module en voedingscoaching module. Het Lifestyle programma is exclusief een kickstart pakket. Het opzeggen van het Personal RAF Plan (Lifestyle Programma) geschiedt zoals beschreven in Lid 9. 

20/22. Losse Trainingen

Losse trainingen kunnen worden gekocht in de vorm van een strippenkaart. Een losse training op de strippenkaart geeft toegang tot een training in de fitnesszaal of toegang tot een groepsles. Iedere strippenkaart is maximaal 1 jaar geldig.

21/22. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van RAF Sport beoordeeld of beslist.

22/22. Slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en RAF Sport kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden en is het Nederlands recht van toepassing.

Bij RAF Sport Lelystad bundelen we de beste sportconcepten in één sportschool. Dit houdt in dat jij alle toffe groepslessen bij ons kunt volgen. Ja, alle toffe groepslessen van boutique fitnessclubs zijn gecombineerd in één abonnement!

Bij ons vind jij de meest populaire lessen in de omgeving: Crossfit, Hitzone, RAF Spinning, Boxing Fit en Mobility. Daarnaast maak jij bij ons gebruik van performance metingen. Door onze hartslag gebaseerde workouts kun jij sneller resultaat behalen. Via deze unieke technologie zie jij tijdens jouw workout de progressie live op het scherm.

Wij maken jouw sportprestaties inzichtelijk. De prestaties die jij kunt inzien zijn onder andere hartslag, calorieën en de daarbij behaalde RAF punten. Alles wordt gemeten tijdens deze lessen die jij kunt inzien in de app.

Even geen zin in zo’n geweldige les? Geen probleem! In onze uitgebreide fitness en krachttraining zalen kun je onder deskundige begeleiding aan de slag. Wist je dat we de enige erkende Powerlifting en Gewichthef club in de omgeving zijn? RAF Sport beschikt over de laatste high-end fitnessapparatuur met de meest moderne loopbanden, fietsen, crosstrainers en nog veel meer!

Dus waar wacht je nog op? Probeer deze unieke club eens uit met 3 gratis en vrijblijvende trainingen!

Tot snel bij RAF Sport in Lelystad.
...

33 0

Wist je dat de CrossFit games nu bezig zijn? Hierbij strijden verschillende atleten uit alle landen voor de felbegeerde titel: “Fittest of the earth” CrossFit is een ontzettend populaire manier van trainen geworden, omdat hierbij alle facetten van fit zijn/worden aan de orde komen. Bij RAF Sport hebben we een grote groep “CrossFitters” die we zien groeien als atleten dmv onze lessen en open gym.
Geïnteresseerd? Vraag naar de mogelijkheden!

In het filmpje een blik op onze fitte CrossFit girls! 🤩💪🏻

#grilpower #crossfit #crossfitgames #rulez #rafsport #riseabovefitness #fittestonearth #stronger #crossfitbox
...

41 2

Save the date!!
Zaterdag 16 September houden we een clubwedstrijd voor de “big five” deze bestaat uit: squat- bench- deadlift- snatch- clean and jerk. Zo wordt je ultiem uitgedaagd in kracht en techniek! Met de totalen van deze 5 bepalen we een “overal” winnaar, maar we zullen ook per onderdeel winnaars uitroepen. Kortom een groot feest! En denk eraan dat meedoen al een doel op zichzelf is!
We hopen dan ook dat veel leden meedoen of komen kijken: Twijfel je of het wat voor jou is, vraag het aan de trainers, we helpen je graag!
Ben je klaar voor je maximale prestatie? Blokeer dan alvast 16 September in je agenda, meer informatie volgt binnenkort 😃💪🏻

#clubkampioenschap #bigfive #rafsport #lelystad #squat #bench #deadlift #snatch #cleanandjerk #powerlifting #olympicweightlifting #crossfit #fitness #riseabovefitness
...

39 6

Wij zitten nu ook op Tiktok! Volg ons @rafsport_ 🤩 ...

55 4

Gisteren reden we met ons weightlifting-team weer naar Amsterdam, voor de laatste ronde in het NK-team olympisch gewichtheffen. 4 van onze atleten waren weer aan het strijden voor de club en eigen pr’s! Het was een mooie afsluiter met deze ronde een 2e plek in de regio.

De komende tijd zullen we als club verder bouwen en werken aan de kracht en de techniek van onze atleten. Wil je dit ook? kom er dan lekker bij! RAF-Sport is de weightlifting-club van Flevoland! Bij ons geen one size fits all, maar trainers met echte aandacht en kennis!

#rafsport #leystad #olypicweightlifting #flevoland #weightliftingclub #weightliftingteam #nkteams #nederlandsegewichthefbond #snatch #cleanandjerk #joinus #training #fitness #weightlfiting #📽️tessa
...

76 2

Do something today that your future self will thank you for!

Wil je écht fitter worden, gewicht verliezen of hulp bij het opbouwen van een nieuw sportritme? Heb je het gehad met de manier waarop je de afgelopen tijd hebt geleefd en wil je er nu echt verandering in gaan brengen? Het 6 weken Fitplan helpt je met het maken van een gezonde frisse start!

De 6 weken starten we met een uitgebreide intake, waarin we kennis maken en kijken naar jouw wensen, doelen, agenda, trainingsverleden, eventuele blessures, en alles wat maar ter sprake komt. Vanuit hier gaan we aan de slag met met liefst 8 personal training momenten! Ook ontvang je in de 6 weken elke week een voedingsschema op maat, deze combinatie zorgt dat jij weet wat je moet doen en een goede start maakt voor een gezonde levensstijl!

Ben je klaar voor een gezonde frisse start?? Kies dan voor het 6 weken Fit Plan en we helpen jou op weg!

#rafsport #riseabovefitness #Lelystad #lelystadwordtfitter #6wekenfitplan #gezondenfitworden #fitness
...

4 0

"Just remember, somewhere, a little Chinese girl is warming up with your max."

De jager en verzamelaar van vroeger heeft plaats gemaakt voor de zakenman achter het bureau. De Griekse goden, aanbeden beelden van vroeger maar dat zien we in ons huidige straatbeeld allang niet meer terug. Maar wat nu als we je vertellen dat dit nog wel mogelijk is! Dat met de juiste training, goede voeding en rust, ook jij eruit kan komen te zien als een Griekse God! Geen Buddha… maar de sterkste versie van jezelf! Een gezond programma waarin je niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk sterker voelt dan ooit! Je fit en energiek voelen om weer te jagen op datgene wat jij wilt bereiken!
Met het muscle plus programma voor mannen bieden we je een realistisch gezond voedingsprogramma in combinatie met professionele personal training sessies waarin we opzoek gaan naar jou ware kracht! Een verandering in levensstijl, passend bij jou ervaring en doelen! De sterkste versie van jezelf, zowel in de gym als daarbuiten!

Ga de uitdaging aan, doe mee en ontdek hoe geweldig het voelt om echt sterk te zijn!

#rafsport #riseabovefitness #Lelystad #lelystadwordtfitter #personaltraining #muscleplusvoormannen #mannen #fitness #krachttraining #sterkworden #Fitterworden #geenbuddha
...

14 0
Jol 11-07, Lelystad

Openingstijden

Ma t/m Vr8.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag9.00 uur tot 15.00 uur
Zondag9.00 uur tot 15.00 uur

Contactgegevens

0320 85 12 96

Chat openen
1
Hoi!
Je kan ons ook appen voor meer informatie. Makkelijk toch?!