X
X
Back to the top
X

Geïnteresseerd? Vraag de gratis 3 dagen trainen pas dan aan!

Wil jij RAF Sport geheel vrijblijvend 3x gratis uitproberen?
klik op onderstaand knop, en vul je gegevens daar dan in. Je ontvangt een gratis strippenkaart ter waarde van € 30,- via de mail.
De 3 trainingen zijn een maand geldig en worden automatisch 
beëindigd.

X

De algemene voorwaarden van RAF Sport Lelystad

RAF-Sport-maps

Op alle door RAF Sport gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Iedere sporter (hierna te noemen: lid) is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van RAF Sport. Met een lid bedoelen wij een individu welke een getekende overeenkomst is aangegaan met RAF Sport.  RAF Sport is gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer: 63395517

1. Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van RAF Sport. RAF Sport is gerechtigd de op de pakketten van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren kan het lid het pakket beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging aan de balie van RAF Sport dient voor de ingangsdatum van de wijziging te geschieden.

2. Basispakketten

Het lid gaat het aangeschafte basispakket aan voor minimaal de duur welke het lid van tevoren heeft afgesproken. Deze gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Het pakket is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van RAF Sport worden overgedragen. Indien er bij het basispakket een kickstart pakket wordt afgesloten, welke in beginsel verplicht is, heeft het lid recht op een proefperiode. Na afloop van het basispakket zal deze stilzwijgend maandelijks worden verlengd.

3. Kickstart Pakket

Om de juiste begeleiding te kunnen garanderen, is het afnemen van een kickstart pakket bij het afnemen van een basispakket optioneel en aan te bevelen. Het Kickstart pakket geeft recht op een intake, uitleg van de voedingsrichtlijnen, 2 Personal Training sessies en na 4 weken een een laatste Personal Training. De diensten afgenomen in het kickstart pakket zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar op een ander individu. Het kickstart pakket heeft een geldigheidsduur van 3 maanden en is éénmalig per persoon aan te schaffen.
Indien het lid niet tijdig (minimaal 12 uur van tevoren) zijn afspraak annuleert en tevens niet komt opdagen, zal deze afspraak als afgehandeld worden beschouwd.
Indien het lid na een afgehandelde afspraak doet besluiten niet verder te willen met het Kickstartpakket dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van het bedrag of een deel van het bedrag van het kickstartpakket. Reden hiervoor is dat de uurtarieven van de trainerskosten vele malen hoger liggen dan het totale bedrag van het kickstartpakket.

4. Proefperiode

Indien het lid het Kickstartpakket heeft afgesloten en alle afspraken heeft doorlopen, heeft het lid bij RAF Sport een proefperiode van 2 of 3 maanden (afhankelijk van het gekozen basispakket). Deze proefperiode is de minimum duur van uw pakket (tot aan de proefperiode). Tijdens deze proefperiode kan het lid wanneer het trainen bij RAF Sport om welke reden dan ook niet bevalt, het pakket met de minimale periode van de proefperiode, kosteloos ontbinden met inachtneming van de regels van punt 9: Beëindiging pakket.

Ter illustratie: Voorbeeld 1: Het lid heeft een pakket van 12 maanden gekozen met een proefperiode van 2 maanden. Het pakket is voor minimaal 2 maanden aangeschaft tot aan de proefperiode. Binnen deze twee maanden is het pakket nog opzegbaar met inachtneming van de algemene voorwaarden. Na deze twee maanden loopt dit pakket nog door voor een minimale periode van 10 maanden.

Voorbeeld 2: Het lid heeft een pakket van 18 maanden gekozen met een proefperiode van 3 maanden. Het pakket is voor minimaal 3 maanden aangeschaft tot aan de proefperiode. Binnen deze drie maanden is het pakket nog opzegbaar met inachtneming van de algemene voorwaarden. Na deze drie maanden loopt dit pakket nog door voor een minimale periode van 15 maanden.

5. Pakketkosten

Bij contante betaling of overboeking dient de gehele pakket-periode vooruit te worden betaald. Indien het pakket wordt verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen na het begin van de periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de pakketkosten door middel van automatische incasso plaats vindt, zal deze (afhankelijk hoe de werkdagen vallen) ongeveer een week van tevoren worden afgeschreven. De pakketten die zijn afgesloten na 1 januari 2021, worden elke 4 weken geïncasseerd. Als om welke reden dan ook het betalingsproces wordt verstoord door storneringen zal na elke stornering het factuurbedrag worden verhoogd met storneringskosten. De kosten hiervoor zijn € 3,00 per stornering. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het pakket verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan RAF Sport te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. RAF Sport is ten alle tijden gerechtigd om zijn prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. RAF Sport is gerechtigd éénmaal per jaar zijn prijzen aan te passen op basis van de consumentenprijsindex (CPI) dat wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Privacy

Persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies,  informatievoorziening over nieuwe producten en diensten. Deze gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder persoonlijke toestemming. Meer informatie over onze privacy policy, kunt u hier vinden.

7. Beëindiging Pakket

Indien het pakket niet minstens één kalendermaand voor de einddatum bij RAF Sport is opgezegd, wordt het pakket na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen van het basispakket (lidmaatschap) dient minstens op dezelfde wijze te geschieden zoals deze is aangegaan. Dit betekent dat de opzegging in persoon (net zoals de inschrijving) aan de balie van RAF Sport dient te geschieden. Het lid ontvangt hierover een getekende opzegbevestiging.

8. Ziekte, blessures en/of vakantie

In geval van een langdurige blessure of letsel of andere reden waardoor het lid niet aan fitness, sport en/of bewegen kan/mag deelnemen, kan met toestemming van RAF Sport het Pakket tijdelijk, met een minimum van 1 maand en een maximum van 3 maanden, worden bevroren. Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht worden ingezet.

De einddatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke bevriezing. Voor het bevriezen van het pakket zullen € 8,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

9. Openingstijden

RAF Sport is bevoegd om de club te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. RAF Sport is bevoegd de openingstijden van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen. RAF Sport is bevoegd de club voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 72 uur bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van de pakket gelden.

10. Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t de persoonlijke situatie van het lid (bijv. Adres- of bankgegevens) dienen direct aan RAF Sport te worden doorgegeven. Bij het niet tijdig doorgeven van deze wijzigingen en wanneer RAF Sport kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen dan zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

11. Aansprakelijkheid

RAF Sport, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAF Sport.

RAF Sport, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAF Sport of zijn leidinggevenden. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij RAF Sport, is geheel voor eigen risico van het lid. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Ieder lid of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van RAF Sport aangerichte schade.

12. RAF Sport huisreglement

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen bij RAF Sport, rekening houdend met de geldende huisregels. RAF Sport kan ten alle tijden de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. In de sportruimtes dient het lid ten alle tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten. Het lid dient zich te houden aan de door RAF Sport gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is RAF Sport gerechtigd u de toegang tot de club en/of sportruimte te ontzeggen.

13. Deelname aan de training

Om deel te kunnen nemen aan de training, raadt RAF Sport aan om een intake te ondergaan van het Kickstart Pakket. Daarnaast is het raadzaam om bij een arts na te gaan of sport en bewegen veilig voor uw gezondheid is. Bij deelname aan de groepstrainingen dient het lid tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Bij een aanwezigheid van 3 deelnemers of minder is RAF Sport gerechtigd de groepstraining niet door te laten gaan. Deelnemers van 12 t/m 16 jaar zijn verplicht een Fitness/Crossfit Teens Cursus te volgen alvorens hij/zij een basispakket bij RAF Sport kan afsluiten.

14. De Fitness/Crossfit Teens Cursus

De Fitness/Crossfit Teens Cursus bestaat uit 6 trainingen bestemd voor tieners tussen de 12 en 16 jaar die willen beginnen met fitness en/of crossfit bij RAF Sport. De cursus wordt in een groep van maximaal 8 deelnemers gevolgd. Indien de deelnemer met goed gevolg de cursus heeft afgerond, kan de deelnemer een basispakket afsluiten bij RAF Sport.

15. Meenemen van zoon of dochter

Ieder Iid (ouder) is toegestaan de eigen zoon of dochter gratis mee te nemen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De zoon/dochter is minimaal 12 jaar oud;
 • De zoon/dochter is maximaal 17 jaar oud;
 • Het lid (de ouder) heeft tenminste de Intake en de eerste 2 personal training sessies zelfstandig afgenomen van het Kickstart pakket.
 • Het lid traint samen met de zoon/dochter en deelt de desbetreffende apparaten. Het is niet toegestaan de zoon/dochter zonder uw begeleiding in de trainingsruimte toe te laten.
 • Het is de zoon/dochter toegestaan indien de trainer daar toestemming voor heeft gegeven, samen met het lid deel te nemen aan de groepslessen. Daarentegen zal er voor zoon/dochter geen plek worden gereserveerd. Indien de les vol is, zal er altijd voorrang worden gegeven aan bestaande, betalende leden. Is er een plek vrij, dan kan zoon/dochter meedoen met de les;
 • RAF Sport is gerechtigd om de toegang van de zoon/dochter te weigeren in geval van ontoelaatbaar of ongewenst gedrag welke storend en/of aanstootgevend is en/of de overige algemene voorwaarden niet worden nageleefd.

16. Bartegoed

Ieder lid heeft de mogelijkheid om aankopen aan de balie te verrichten via het bartegoed (crediet). Dit bartegoed is op te waarderen naar ieder gewenst bedrag en te gebruiken voor alle producten en consumpties die verkrijgbaar zijn in de lounge van RAF Sport. Het bartegoed is niet terug te vorderen in contanten. Indien het bartegoed in het negatief komt te staan, is RAF Sport gerechtigd om aan het einde van de maand het openstaande bedrag van de bankrekening van het lid te incasseren. Al het ontvangen bartegoed dat verkregen is door acties vanuit RAF Sport is niet in te wisselen voor contanten of korting op het abonnement.

17. Overstapservice

Indien het lid bij inschrijving bij RAF Sport nog lid is van een ander sportcentrum, kan gebruik worden gemaakt maken van de overstapservice.

Om gebruik te kunnen maken van de overstapservice gelden de volgende voorwaarden:

 • Het lid heeft bij RAF Sport een pakket gekozen van minimaal 12 maanden;
 • Het lid beëindigd zelf het abonnement bij de huidige sportschool;
 • De overstapservice geldt wanneer u overstapt vanuit een sportschool, die fitness en/of groepslessen aanbiedt (diensten overeenkomstig met het gekozen pakket van RAF Sport);
 • Het lid kan een bewijs van uitschrijving tonen dat bij het voormalige sportcentrum is ontvangen. Dit bewijs staat geregistreerd op naam;
 • Het lid kan door middel van een afschrift aantonen hoeveel er maandelijks is betaald bij de huidige sportschool;
 • Het maandelijkse bedrag van de oude sportschool wordt in mindering gebracht op het gekozen pakket van RAF Sport Lelystad voor de maximum duur van 3 maanden. Indien het maandelijks bedrag van uw oude sportschool hoger is dan het bedrag voor het pakket wat u bij RAF Sport aanschaft, betaald het lid niets bij RAF Sport en wordt dit verschil niet uitgekeerd door RAF Sport;
 • De overstapservice wordt aangeboden met inachtneming dat het lid een pakket van minimaal 12 maanden aanschaft. Mocht het lid bijvoorbeeld in de proefperiode van het geldende pakket besluiten toch niet door te gaan bij RAF Sport Lelystad, dan zal de overstapservice met terugwerkende kracht op het lid worden verhaald.
 • Op het kickstart pakket, personal trainingen, voedingscoaching en leefstijlpakketten, is de overstap service niet van toepassing.

18. Losse Trainingen en Personal Trainingen

Losse trainingen kunnen worden gekocht in de vorm van een strippenkaart. Personal trainingen kunnen worden gekocht in de vorm van een strippenkaart waarbij er kan worden gekozen tussen een personal training van 30 minuten of een personal training van 60 minuten. Een losse training op de strippenkaart geeft toegang tot een training in de fitnesszaal of toegang tot een groepsles. Een losse personal training of abonnement geeft je de mogelijkheid tot 1 op 1 begeleiding van één van de experts bij RAF Sport. In overleg wordt besloten hoe de training ingevuld zal worden. Iedere strippenkaart is maximaal 1 jaar geldig. Bij een personal training abonnement zijn de trainingen niet op te sparen, deze vervallen bij het niet nakomen van de afspraken of het niet gebruiken in de desbetreffende maand.

19. Lenen van een hartslagsensor

Het lenen van een hartslagsensor is gratis bij RAF Sport. Bij het afnemen van een sensor zal de werknemer om een borg vragen in de vorm van een (lidmaatschap)pasje en/of een sleutel van de fiets, auto, kluisje of huis. Het lid is tijdens het lenen van de sensor volledig aansprakelijk voor schade aan de sensor. Indien er schade ontstaat aan de sensor door onbehoorlijk gebruik, zal RAF Sport de schade verhalen op het lid.

20. Spaarpunten verdienen

 • Jouw deelname aan het Puntenprogramma is vrijblijvend;
 • 1 RAF Punt is 1 eurocent waard. Je kunt jouw punten niet inwisselen voor contanten;
 • Je kunt jouw punten alleen gebruiken bij RAF Sport;
 • Punten zijn alleen voor leden van RAF Sport in te wisselen voor korting op je abonnement of zijn te storten op je bartegoed, indien op bartegoed gestort, zijn ook deze punten niet inwisselbaar voor contanten of weer terug te vorderen om in te wisselen voor korting op je abonnement;
 • Het RAF Puntenprogramma is dynamisch van opzet. Dat betekent dat de producten waarover je Punten ontvangt kunnen wijzigen.
 • Het aantal Punten dat je ontvangt voor een bepaalde dienst of inzet wordt door ons bepaald;
 • Wij mogen het aanbod in de RAF lounge op elk moment wijzigen, net als het aantal in te wisselen Punten en het eventueel bij te betalen bedrag;
 • Je kunt Punten krijgen op basis de intensiteit van trainen. Ook is het mogelijk om punten te verkrijgen via verschillende acties.
 • De intensiteit van trainen wordt bepaald aan de hand van je maximale hartslag. Deze maximale hartslag wordt in eerste instantie bepaald door een ‘indexering’. Deze indexering klopt zeker niet altijd, indien de trainers opmerken dat de maximale hartslag niet klopt bij het lid, zullen de trainers de maximale hartslag dmv de ‘schattingsmethode’ aanpassen;
 • Je ontvangt jouw punten elke week automatisch op zondag nacht;
 • De Punten worden gekoppeld aan het account die hoort bij het lid;
 • De Punten staan op jouw naam en kun je niet doorgeven aan anderen;
 • Punten van verschillende accounts/abonnementen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld;
 • Je punten kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor korting op je abonnement of saldo op je bartegoed via de RAF Sport app;
 • Als er na een training onterecht teveel Punten zijn toegekend, mogen wij die alsnog van jouw Puntensaldo afhalen.
 • Wij mogen een maximum stellen aan het aantal te behalen punten op jaarbasis per lidmaatschap/account;
 • RAF Sport heeft het recht al dan niet tijdelijk, procedurele voorwaarden te stellen aan het besteden van Punten;
 • Je gaat door het bestellen van een artikel bij RAF Sport via je punten ook akkoord met de Leveringsvoorwaarden;
 • Je gaat ook akkoord met de productvoorwaarden van het artikel of dienst;
 • Jouw Punten vervallen direct nadat je jouw lidmaatschap opzegt;
 • Wij mogen het Puntenprogramma op elk moment stopzetten zonder informatie vooraf;
 • Zowel wij als jijzelf kunnen op elk moment stoppen met jouw deelname aan het Puntenprogramma;
 • Wij kunnen jouw deelname per direct stopzetten als je:
  • Bedrog pleegt of misbruik maakt van het Puntenprogramma;
  • Met de gekochte producten of kortingsbonnen uit onze winkel acties onderneemt voor commerciële doeleinden (o.a. doorverkoop);
  • Niet volledige of onjuiste informatie geeft;
  • Je niet houdt aan de Voorwaarden.
 • Alle punten worden elk nieuwjaar gereset en worden naar 0 gebracht.

21. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van RAF Sport beoordeeld of beslist.

22. Slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en RAF Sport kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden en is het Nederlands recht van toepassing.

HYROX verovert de fitnesswereld en vanaf 1 januari 2024 zijn wij officieel partner met gekwalificeerde HYROX trainers!

De combinatie van conditie en kracht maakt dat een HYROX workout toegankelijk is voor atleten en sportliefhebbers met verschillende achtergronden.

HYROX trainingen zijn de ultieme uitdaging voor je lichaam met natuurlijke lichaamsbewegingen dmv functionele work-outs.

Wil jij mee doen aan de HYROX RACE, kom dan bij ons trainen. HYROX is gemaakt als de fitnessrace voor iedereen, maar laten we niet vergeten dat het nog steeds een fitnessrace is die training en voorbereiding vereist, zowel qua kracht als qua uithoudingsvermogen. Vanaf januari 2024 zullen de HYROX lessen meerdere keren per week te volgen zijn. Hou ons in de gaten voor meer nieuws!
@hyroxnl @rafsport
...

21 0

CROSSFIT KIDS - 7 T/M 11 JAAR 🏋️‍♀️

Bijna een uur lang klimmen, springen en zware dingen optillen. Dat gebeurt allemaal tijdens een Crossfit Kids training bij RAF Sport in Lelystad. Crossfit is een combinatie tussen Turnen, Atletiek en Gewichtheffen en is erg populair onder de kinderen.

Onze filosofie achter het Crossfit Kids programma begint bij het idee dat kracht een leven lang duurt. Wij maken het onze prioriteit om ze sterker te maken, zowel fysiek als mentaal, door veilig te bewegen met de juiste techniek op een leuke en speelse manier. Krachttraining met aangepaste intensiteit voor kinderen is dus helemaal niet slecht, maar draagt juist bij aan het zelfvertrouwen van het kind. Elke 50 minuten durende les bestaat uit een groepswarming-up, techniek training (skills) en een kleine tot middellange conditionele WOD (Workout Of the Day).

CrossFit Kids is een methode voor kinderen ontworpen door experts in hun vakgebied. Door deze unieke methode kunnen we er voor zorgdragen dat ieder kind op zijn eigen niveau zal werken. Daarnaast beschikken we over een team van gecertificeerde trainers met pedagogische en medische kennis. We houden rekening met kinderen die in de groei zijn en zorgen dat er geen overbelasting zal plaatsvinden, maar juist uitgebalanceerde trainingen. We werken aan de 5 grondmotorische eigenschappen:

•Uithoudingsvermogen;
•Coördinatie;
•Kracht;
•Snelheid;
•Lenigheid.

Denk bijvoorbeeld aan Squats, Deadlifts, Snatches, Kettlebell Swings, klimmen, rennen en verschillende leuke spelletjes. Hoe geweldig is het dat je zoon of dochter met veel plezier sterker, fitter en zekerder wordt?!
...

34 1

Onze lessen zijn druk bezocht en dat is niet voor niets! 🤩
Het aanbieden van op niveau gebaseerde trainingen met een wetenschappelijk bewezen aanpak, dat is waar RAF Sport zich mee onderscheid in vergelijking met andere sportcentra en CrossFit boxen in de omgeving!
Het bewezen systeem in de lessen zorgt voor het verschil in niet-fit en wel-fit zijn! Met onze aanpak, kun je echt vertrouwen op jouw progressie!
Benieuwd geworden? Vraag er naar bij onze trainers! 💪🏻

#levelbased #trainingen #progressie #rafsport #lelystad #crossfit #hitzone #boxingfit #spinning #personaltraining #riseabovefitness
...

34 2

Afgelopen zaterdag hadden we een geweldige middag met de BIG5! 💥
Voor ons als trainers was het mooi om te zien hoe iedereen er de afgelopen tijd zo naar toe heeft geleefd en als kers op de taart heel veel persoonlijke records hebben behaald! 🏋️‍♀️

Arie (16jaar!) is overal winnaar geworden van de heren met op de 2e plaats David en 3e Rick. Bij de dames ging Ster er met de trofee van door als sterkste dame van RAF, Raquel veroverde de 2e plek en last but zeker not least Kim (12jaar!) werd 3e.
Vooral onze dank naar alle laders en extra hulp! Zonder jullie had dit niet gekund! Dat maakt ons als RAF Sport zo’n bijzondere sportschool. Velen staat voor elkaar klaar en zijn betrokken op elkaar. 💪🏻

Geniet van de beelden en laat je inspireren! En wil je nou ook eens echt records zetten en trainen voor een doel? Begin dan eens met personal training of denk eens aan de verschillende trajecten die wij aanbieden! Voor echte resultaten Rise Above Fitness 🤩

#powerlifting #weightlifting #competition #community #support #gym
...

60 4

Morgen om 13:00 begint de big5 wedstrijd! 💥
Onze leden gaan strijden om de sterkste van RAF te worden op de onderdelen: squat, bench, deadlift, snatch en clean and jerk! 🏋️‍♀️
Maar we gaan er vooral een gezellige dag van maken! Kom je ook even langs om te kijken en om onze leden aan te moedigen? 🙂
...

38 2
Jol 11-07, Lelystad

Openingstijden

Ma t/m Vr8.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag9.00 uur tot 15.00 uur
Zondag9.00 uur tot 15.00 uur

Contactgegevens

0320 85 12 96

Chat openen
1
Hoi!
Je kan ons ook appen voor meer informatie. Makkelijk toch?!